V Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

12 marca 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 6 marca odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Wśród jedenastu jednogłośnie podjętych uchwał Radni między innymi przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2018, ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2019, plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019.

Podjęta została również uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Ustawodawca dopuścił, że Rada Gminy może ustalić bonifikaty w opłacie przekształceniowej, która stanowi dwudziestokrotność opłaty rocznej, którą wieczyści użytkownicy zobowiązani byliby wpłacić do końca marca 2019 roku. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od tego w którym roku wieczysty użytkownik tą opłatę będzie chciał wnieść – najwyższa bonifikata 99% jest w pierwszym roku czyli w 2019 roku, a kolejne niższe w zależności jak zostanie złożony wniosek. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – również podczas wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miejskiej podkreślał, że podjęcie tej uchwały będzie okazją dla mieszkańców naszej Gminy, którzy mieli dotychczas w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, żeby stali się ich właścicielami, co postawi ich w zupełnie innej sytuacji prawnej.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – przekazał informacje dotyczące:

 • zaproszenia do konsultacji społecznych, których celem jest zebranie opinii, które posłużą do podjęcia decyzji o docelowym zagospodarowaniu nieruchomości oraz funkcji budynku obecnego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim. Z dniem 01 września br. Przedszkole Publiczne planowane jest do przeniesienia, do nowej siedziby przy ul. Konopnickiej, w związku z czym obecna kubatura zostanie zwolniona. Zanim podjęta zostanie decyzja o dalszych losach nieruchomości, chce zapytać jakie są potrzeby mieszkańców naszej Gminy związane z tym miejscem.Konsultacje prowadzone będą w formie badań ankietowych w okresie:07-21 marca 2019 roku. Wypełniony formularz ankiety będzie można przekazywać w terminie od dnia 07 marca 2019 r:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kowalewopomorskie.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wydłużonego terminu na złożenie wniosku. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r., poz. 428), wnioski o zwrot podatku akcyzowego wyjątkowo w roku 2019 można składać w terminie do 31 marca 2019 roku. Wypłata I transzy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

 Radni podjęli uchwały:

 1. Uchwała Nr V/31/19 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2035,

 2. Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

 3. Uchwała Nr V/33/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,

 4. Uchwała Nr V/34/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2019,

 5. Uchwała Nr V/35/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019,

 6. Uchwała Nr V/36/19 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów wysokości stawek procentowych tych bonifikat,

 7. Uchwała Nr V/37/19 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

 8. Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,

 9. Uchwała Nr V/39/19 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego,

 10. Uchwała Nr V/40/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych,

 11. Uchwała Nr V/41/19 w sprawie zatwierdzenia Planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencje 2018-2023.

Wyniki głosowań TUTAJ

Podczas Sesji z uwagi na udział grupy mieszkańców Sołectwa Wielkie Rychnowo jak również właściciela Firmy Conkret odbyła się dłuższa dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w Gminie Kowalewo Pomorskie.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – wyjaśnił, że już zostały podjęte kroki w celu wprowadzenia zmian do projektu planu poprzez rozpoczęcie od nowa dyskusji publicznych, gdyż ta sprawa budzi duże kontrowersje wśród mieszkańców. Obawy i zastrzeżenia mieszkańców nie zostały rozstrzygnięte. Dodał, że uważa iż należy się nad tym tematem pochylić, uczestniczyć w spotkaniach z właścicielami Firmy i mieszkańcami tak długo, aż wszystkie obawy i zastrzeżenia zostaną wyjaśnione. Należy zrobić wszystko, aby przekonać społeczność lokalną, która tam mieszka i graniczy z zakładem. Dyskusja publiczna będzie się odbywać w Wielkim Rychnowie.

Miłym akcentem podczas Sesji były również podziękowania, które złożyli Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Pani Ewa Żuławska Kierownik WTZ w Kowalewie Pomorskim za podjętą uchwałę w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 3 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego. Dzięki temu będą mogli tworzyć lepsze warunki do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – planowana jest rozbudowa.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF