Użytkowanie wieczyste gruntu w 2019

16 kwietnia 2019 |
Bożena Rymanowska
Powiększ zdjęcie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku
nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi:

 • jednorodzinnymi,
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
 • jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (znajdować się muszą na tej samej nieruchomości co budynek mieszkalny).

 Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie wydawane będą z urzędu w terminie do końca roku 2019 (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie* przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w stosunku do gruntów będących dotychczas własnością Gminy Kowalewo Pomorskie.

W 2019 roku nie płacimy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast zobowiązani jesteśmy do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela (Gminy) opłaty, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj.  1 stycznia 2019 roku (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie*)

 

 Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020roku

 

Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim Uchwałą Nr V/36/19 z dnia 6 marca 2019r (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019r poz. 1521) wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym BONIFIKAT od opłat za przekształcenie w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo:

99% w przypadku gdy opłata jednorazowo zostanie wniesiona w roku 2019

wzór obliczenia należnej opłaty przy założeniu, że wysokość opłaty rocznej równa jest np. 150 zł.

Wysokość opłaty równa wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego , która obowiązywałaby w dniu przekształcenia

Okres wnoszenia opłat

Wysokość bonifikaty

Należna opłata w przypadku zapłaty jednorazowej

150 zł

 

20 lat

99 %

150złx 20 lat x 99%=

30 zł

Uchwała o której mowa wyżej określa bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w roku którym nastąpiło przekształcenie 99%, w drugim roku po przekształceniu 85%, w każdym kolejnym roku bonifikata ulega zmniejszeniu o 10% aż do 15% w dziewiątym roku po przekształceniu. Uchwała wejdzie w życie z dniem 28 marca 2019roku.

 

WAŻNE

 • jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł już pomyłkowo opłatę roczną z tyt. użytkowania wieczystego zostanie ona zaliczona na poczet opłaty za przekształcenie,
 • jeżeli wysokość wniesionej opłaty przekroczy wymaganą należność po zastosowaniu 99% bonifikaty – różnica stanowić będzie nadpłatę ,która będzie podlegała zwrotowi,
 • jeżeli opłata w roku 2019 zostanie wniesiona przed otrzymaniem ZAŚWIADCZENIA w wysokości uwzględniającej 99% bonifikatę – w zaświadczeniu zawarta zostanie klauzula „opłata jednorazowa została wniesiona w całości przed wydaniem zaświadczenia", o ile zostanie to potwierdzone zamiarem zapłaty jednorazowej,
 • jeżeli właściciel podejmie decyzje o zapłacie jednorazowej po wydaniu zaświadczenia – zamiar jednorazowego jej wniesienia musi zgłosić na piśmie

 

 W tytule zapłaty należy wpisywać w zależności od sytuacji:

 

a) w przypadku zamiaru zapłaty opłaty jednorazowo z bonifikatą

 • opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia nieruchomości oznaczonej numerem geod. ........, położonej w ........
 • opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia nieruchomości - lokal numer ........, w budynku położonym w Kowalewie Pomorskim przy ul. ......

b) w przypadku zapłaty opłaty przez okres 20 lat w każdym roku:

 • opłata za rok ...... z tytułu przekształcenia nieruchomości oznaczonej numerem geod. ......, położonej w ......,
 • opłata za rok ...... z tytułu przekształcenia nieruchomości - lokal numer ......, w budynku położonym w Kowalewie Pomorskim przy  ul. ......

 

Opłaty z tytułu przekształcenia należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim, nr konta: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041 

 

Ustawa w swej treści zawiera uregulowania szczegółowe m.in. w zakresie:

 • zgłoszenia na piśmie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty,
 • pomocy publicznej,
 • wydawania zaświadczeń na wniosek,
 • mechanizmu opóźnionego przekształcenia,
 • wpisu roszczenia o opłatę

Sprawy związane z przekształceniem objętym ustawą w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim prowadzone są przez:

 1. Referat Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami ul. Św.Mikołaja 5 (parter)
 2. Referat Finansowy ul. Plac Wolności 1

Bożena Rymanowska
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

* ustawa z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

(zamieszczono: 2019-03-22)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF