Planujesz budowę w "strefie wiatrakowej"? Wystąp o warunki zabudowy

19 kwietnia 2019 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych która od 16 lipca 2019 r. zakazuje lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli,

wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej),   Urząd Miejski informuje o możliwości składania wniosków o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

O warunki zabudowy mogą wystąpić osoby, które planują budowę domów nawet w dalszej przyszłości, ponieważ decyzje o warunkach zabudowy są bezterminowe.

Oznacza to, że wszystkie decyzje posiadające klauzulę ostateczności przed dniem 16 lipca 2019 r. zachowają swoją moc bez względu na możliwość zmian w „ustawie wiatrakowej”.

Warunki zabudowy mogą być wydane na każdej nieruchomości spełniającej warunki wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2018r., poz. 1945 ze zm.), tj.:

1.  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Mniej restrykcyjne zasady obowiązują w przypadku zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie znajduje się 6 elektrowni wiatrowych (Pluskowęsy, Borówno /2 elektrownie/ oraz Sierakowo /3 elektrownie/). Ponadto decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (Mlewiec, Srebrniki i Mariany).

Zgodne z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 961) odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszklanego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane budową budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na działkach znajdujących w strefach wiatrakowych powinny w najbliższym okresie złożyć wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na długi czas ich rozpatrywania i stosunkowo krótki czas jaki pozostał do wprowadzenia zakazu zabudowy. 

Na dzień dzisiejszy posiadamy własne opracowanie, które określa obszar zajęty przez 10-krotność wiatraka i zachęcamy do zapoznania sie z nim.

Ponadto informujemy, że ustawodawca dał możliwość Gminie na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych. Obecnie trwają prace związane z ustaleniem terenów i funkcji jaka może być tam wprowadzona pod kątem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie i ograniczeń wynikjących z ustawy tzw. "wiatrakowej".

Wszelkich informacji w przedmiotowym temacie można uzyskać w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, I piętro – pokój nr 4, tel. 56 684 10 24 wew. 54.

Osoba do kontaktu – Monika Lewandowska

(zamieszczono: 2019-04-15)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF