DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA W LOKALU MIESZKALNYM

11 lipca 2019 |
Katarzyna Frasunkiewicz
Powiększ zdjęcie

W ramach ograniczania niskiej emisji mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie mogą skorzystać z dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła  zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych wykorzystywanych w całości na cele mieszkaniowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokal mieszkalny lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wykorzystywanych w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
O dofinansowanie nie mogą starać się posiadacze domów, do których jest skierowany Program „Czyste powietrze” realizowany przez WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków w ramach ww. dofinansowania rozpocznie się od 1 lipca 2019 i będzie trwał  do 15 października, bądź do wykorzystania ustalonego w regulaminie dotacji limitu – 15 dofinansowań. 

            Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć:

  1. Wypełniony formularz wniosku,
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania lokalem mieszkalnym.
  3. Zapewnienie od dostawcy o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej;
  4. W przypadku współwłasności lokalu zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
  5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien wraz z wnioskiem przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem z siedzibą Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu do sekretariatu. Wnioski po przekroczeniu określonego powyżej limitu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Kwota dotacji jaką może otrzymać Beneficjent w ramach dofinansowania wymiany źródła zasilanego paliwem stałym wynosi 2.000,00zł.

            Szczegółowe informacje, druki oraz warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym zapisane są w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr VII/56/19 z 30 maja 2019r. opublikowanej w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019r., poz. 3338 oraz BIP Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim stronie  http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/uchwala-nr-vii5619-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-i-sposobu-rozliczania-dotacji-celowej-na-finansowanie-ograniczania-niskiej-emisji-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-zasilanych-paliwami-stalymi/.

            Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskiem, Referat OŚRiEG, Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl.

(zamieszczono: 2019-06-24)

 

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF