VIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim - Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta

2 lipca 2019 |
D.Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 27 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej, najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Była to Sesja wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy został przedstawiony raport o stanie gminy. Zgodnie z nowymi przepisami procedurę udzielenia absolutorium poprzedzić musi debata nad raportem o stanie gminy za rok ubiegły oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza.

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport o stanie gminy, który opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej został szeroko omówiony podczas posiedzeń Komisji. Głosowanie nad wotum zaufania jest nowością. Podczas sesji przewidziana jest dyskusja, w której mogą brać udział również mieszkańcy - należało to wcześniej zgłosić i zebrać podpisy minimum 20 mieszkańców gminy. Podczas głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza - w obu głosowaniach wszyscy obecni radni – 13  byli "za". 

Przedstawiając Raport Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podkreślił, że: „nowelizacją ustawy o samorządzie Gminnym ustawodawca wprowadził nową instytucję – Raport o stanie Gminy, który Stanowi  podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w poprzednim roku kalendarzowym. Zadaniem Raportu jest przedstawienie aktualnego stanu Gminy. Aby móc mądrze podejmować decyzje i działać należy mieć wiedzę w jakim stanie jest Gmina. Podkreślił, że od kilku miesięcy zdaje sobie z tego sprawę i teraz należy powiedzieć, że konsekwencje podejmowane w poprzednich latach mają ogromny wpływ na możliwości finansowe i inwestycyjne na lata następne”. Dodał, że w prezentacji, która zostanie przedstawiona podczas Sesji zamieszczono ważniejsze fragmenty z Raportu. Nadmienił, że Raport jest zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu i każdy mógł się z nim zapoznać. Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom, zaangażowanym w przygotowanie materiału dotyczącego Raportu oraz Radnym, którzy już zapoznali się z jego treścią i zgłosili swoje uwagi.

 Tematem przewodnim sesji oprócz raportu i sprawozdania z realizacji planu zamierzeń za rok miniony, które złożył Burmistrz było również podsumowanie XXI edycji konkursu „Piękna Gmina". Wyniki Konkursu przedstawił Przewodzniczący Komisji Budżetowej i Samorządu Robert Bejgier.

Wyniki w kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską:

a)      I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości  700,00 zł otrzymała Pani Hanna Dzwonkowska z Bielska

b)      II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymała Pani Halina Dąbrowska z Bielska

c)      III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł otrzymała Pani Lucyna Oswald z Sierakowa

d)      wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po 200,00 zł otrzymali: Pani Anna Osińska  z Sierakowa oraz Państwo Anna i Wiesław Wiewiór z Sierakowa

 

Zgodnie z regulaminem laureaci, którzy w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej otrzymują tytuł Arcymistrza.

W dwudziestej pierwszej edycji konkursu "Piękna Gmina" tytuł Arcymistrza i I miejsce otrzymała:

- Pani Violetta Pikul z Wielkiego Rychnowa

Ponadto:

a)      II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymała Pani  Jolanta Ostrowska z Wielkiego Rychnowa

b)      III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości  500,00 zł otrzymał Pan Ryszard Albrecht z Osiedla Kochanowskiego

c)      wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości  po 200,00 zł otrzymali: Pani Irena Żak z Osiedla Kochanowskiego oraz Pan Sylwester Branicki z Kiełpin

W kategorii na bajbardziej uporządkowaną wieś, wyniki kształtowały się następująco:

a)      I miejsce ex aequo oraz tytuł Arcymistrza otrzymało Sołectwo Wielkie Rychnowo

b)      I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł otrzymało Sołectwo Bielsk

c)      II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.600,00 zł otrzymało Sołectwo Sierakowo –

d)      III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.400,00 zł otrzymało Sołectwo Wielka Łąka

Jednym z punktów, które znalazły się w porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kowalewe Pomorskim było odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy – Pani Marii Kiżewskiej i powołanie na Skarbnika od 25 VII – Pani Magdaleny Górnej. Pani Maria Kiżewska pracowała na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie od 1993 roku.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski w słowach pożegnania, podkreślał że w związku z nabyciem praw emerytalnych przez Panią Marię chce podziękować za bardzo odpowiedzialną, trudną i wieloletnią pracę w Urzędzie Miejskim. Jednocześnie życzył, aby w „nowym etapie życia” cieszyła się zdrowiem, radością i mile spędzanym czasem w gronie rodzinnym. W dalszej części zarekomendował na stanowisko Skarbnika Gminy obecną Kierownik Referatu Finansowego Panią Magdalenę Górną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski – w słowach skierowanych do Pani Marii Kiżewskiej dziękował za przygotowanie następczyni na to stanowisko, do której Rada deklaruje pełne zaufanie.

Pani Maria Kiżewska podziękowała obecnemu Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Żurawskiemu, z którym rozpoczęła pracę od nowej kadencji w roku 2018, jak również byłemu Burmistrzowi Miasta Panu Andrzejowi Grabowskiemu, z którym przepracowała 25 lat, obecnej Radzie, a także poprzedniej kadencji, Sołtysom, władzom Powiatu, Dyrektorom Szkół, Dyrektor Przedszkola Publicznego, Dyrektor MGOK, Dyrektor MGOPS, Prezes ZGKiM, wszystkim współpracownikom. Szczególne podziękowania skierowała do Kierownika Referatu Finansowego Pani Magdaleny Górnej, życząc Jej sprostania wszystkim zadaniom oraz do  pracowników Referatu Finansowego.

Pani Madalena Górna Skarbnik Gminy – podziękowała Burmistrzowi Miasta i Radnym za obdarzenie Jej zaufaniem. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Marii Kiżewskiej za dotychczasową współpracę. Jednocześnie deklarowała sumiennie wykonywać powierzone Jej obowiązki.

W dalszej części obrad Rada podjęła jedenaście uchwał:

 1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.
 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 7. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie.
 8. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania.
 10. Uchwała w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały/wyniki głosowań TUTAJ/

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF