Wybór władz w sołectwie Chełmoniec wraz z podziałem budżetu sołeckiego na rok 2020

27 września 2019 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

W dniu 20 września 2019 roku mieszkańcy sołectwa Chełmoniec, na zebraniu sołeckim dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyło 20 osób, co stanowi 10,18 % spośród 185 uprawnionych mieszkańców do głosowania .

Na Przewodniczącego zebrania wybrano p. Patryka Skorskiego, który przeprowadził zebranie zgodnie z porządkiem obrad. Przed przystąpieniem do wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej przedstawiono procedurę wyborów wynikającą ze statutu Sołectwa. Następnie została wybrana Komisja Skrutacyjna, w skład której weszły następujące osoby: Kinga Kobak-Przewodnicząca, Katarzyna Gańczak oraz Agnieszka Szotowicz, której zadaniem było przeprowadzenie technicznej obsługi wyborów.

Decyzją wyborców Sołtysem Sołectwa Chełmoniec ponownie został wybrany p. Zbigniew Zabielski, który podziękował mieszkańcom za obdarzone zaufanie oraz wybór na kolejną kadencję.

W kolejnym punkcie zebrania, w tajnym głosowaniu wybrano Radę Sołecką w składzie: Magdalena Gadomska, Maria Barciszewska, Dorota Fordońska, Jan Fiedorek, Piotr Koepke, natomiast w głosowaniu jawnym Komisję Rewizyjną w składzie: Artur Szymański, Jarosław Skorski oraz Bogdan Koepke.

Na zebranie wyborcze przybyli zaproszeni goście m.in.: p. Jacek Żurawski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, p. Michał Klafczyński Radny Rady Miejskiej a także mieszkanka Sołectwa Chełmoniec p. Ilona Rybicka zarazem Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

W drugiej części zebrania omówiono budżet sołecki bieżącego roku oraz zaplanowano podział środków na poszczególne zadania w przyszłym roku. Budżet na rok 2020 wynosi 19 129,41 zł i został podzielony m.in. na utrzymanie dróg w sołectwie, integrację społeczności lokalnej, utrzymanie remizo-świetlicy oraz doposażenie jednostek OSP i jednostek oświatowych. W związku z powyższym podjęto stosowne uchwały.

Na zakończenie zebrania Sołtys przekazał mieszkańcom informację, że w najbliższym czasie nastąpi uroczyste przekazanie remizo-świetlicy po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe", na które już teraz serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF