X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM - NOWA SALA SESYJNA WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

1 października 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

X Sesja Rady Miejskiej po raz pierwszy odbyła się w nowej Sali Sesyjnej, która również pełni funkcję Sali USC zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego.

Sesja zwyczajna w nowych warunkach odbyła się przy zastosowaniu nowego systemu do jej monitorowania - na sali zamontowany został system kamer, dzięki którym transmisja z przebiegu obrad i ich relacje na żywo publikowane są stronie internetowej. Jest ona również wyposażona m.in. w ekran projekcyjny i system nagłośnienia. O ile pozwolą na to środki finansowe planowane jest jeszcze wzbogacenie funkcji i pełne wykorzystanie możliwości, które daje system.

Z końcem grudnia upływa kadencja ławników do sądów powszechnych, wybranych na lata 2016-2019. Podczas X Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września br.; Radni w głosowaniu tajnym wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2020-2023. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, na kolejną kadencję zostali wybrani: Pani Jolanta Cierniakowska i Pani Małgorzata Seifert-Kamper.

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie podjęli między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2023. Strategia, będzie punktem wyjścia do przygotowania kolejnych dokumentów dotyczących i związanych z oświatą: nagród i stypendiów za wysokie wyniki w nauce.

Rada wysłuchała również informacji na temat realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku; oraz informacji o rozpoczęciu prac nad budżetem 2020 r.

Rada 9 głosami „przeciw”, 4 głosami „za” i jednym głosie „wstrzymującym” odrzuciła podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy”, motywując tym, że spowoduje to uszczuplenie środków finansowych na drogi gminne. Pomimo zapewnień Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego, że z tego tytułu nie ucierpi żadna droga gminna gdyż wszystkie drogi, które były w planie są realizowane terminowo Rada odrzuciła projekt uchwały.

W trakcie obrad głos zabrał również radca prawny – pełnomocnik Pana Zbigniewa Trejderowskiego, współwłaściciela spółki CONKRET Z.R. Trejderowcy Sp.j., przedstawiając stanowisko dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielkie Rychnowo.

Miłą niespodzianką była informacja przekazana przez Burmistrza Miasta, że budynek remizo-świetlicy w Srebrnikach został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku i został zakwalifikowany do finału konkursu. W dniu 5 września odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Za modernizację obiektu Gmina, wykonawca oraz projektant otrzymali dyplomy. Nagrodę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz statuetkę Sołecką Nike otrzymała Sołtys Sołectwa Srebrniki Pani Danuta Wojciechowska.

Rada podjęła dwanaście uchwał:

 1. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 2. Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035.

 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

 4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2023.

 6. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie”.

 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”.

 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.

 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

 /wyniki głosowań TUTAJ/

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF