Rekultywacja rynku

6 marca 2018 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Umowa o dofinansowanie na "Rekultywację przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie"- podpisana

Logo programu 

W dniu 28 grudnia 2017 roku Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie",

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt planuje się zrealizować w ogólnodostępnym miejscu, na Placu 700-Lecia w Kowalewie Pomorskim, stanowiącym centralną przestrzeń na terenie miasta i historyczną formę rynku.

Stan istniejący terenu objętego przedmiotową inwestycją na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie charakteryzuje się niedoborami w stosunku do stanu pożądanego, które zostały przedstawione poniżej:

 • na objętym projektem terenie występują liczne przypadki zieleni w złym stanie fitosanitarnym;
 • teren objęty projektem nie spełnia już swojej funkcji środowiskowej i rekreacyjnej (brak odpowiedniej ilości elementów małej architektury);
 • zły stan roślinności i chaotyczne nasadzenia na terenach objętych projektem wpływają również na obniżenie estetyki tych terenów, co wiąże się ze spadkiem ich atrakcyjności;
 • konieczna jest modernizacja ciągów pieszych w celu odpowiedniego dostępu do odnawianych terenów zielonych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

Kompleksowość zaplanowanych zadań (zarówno nasadzenia, przycinki, wycinki roślin, jak i układ komunikacyjny, mała architektura) przyczyni się do ochrony przyrody oraz udostępnienia zasobów mieszkańcom i turystom.

W związku z powyższym projekt inwestycyjny zakłada:

 • wykonanie podświetlanej fontanny z herbem Gminy Kowalewo Pomorskie w centralnej części placu (w miejscu obecnej rabaty),
 • ustawienie ławek wokół fontanny,
 • eliminację murków oporowych i podwyższeń,
 • wprowadzenie w przestrzeń trawnika siatki kwadratów z kostki granitowej w kolorze szaro-rudym, w celu nawiązania do dawnej formy zagospodarowania terenu,
 • wykonanie nawierzchni pod ławkami z kamienia w otulinie betonu (nawiązanie do charakterystycznych dla Kowalewa Pomorskiego budowli z kamienia),
 • wykonanie przestrzeni placu oraz nawierzchni chodnika z płyt granitowych,
 • wykonanie dodatkowych elementów małej architektury: koszy na odpady, stojaków rowerowych,
 • usunięcie istniejącej zieleni oraz nasadzenie nowej roślinności złożonej z drzew, krzewów, bylin oraz trawnika,
 • wprowadzenie instalacji automatycznego nawadniania oraz systemu zabezpieczającego bryły korzeniowe drzew i krzewów przed zasoleniem w okresach zimowych.

Dzięki wprowadzeniu przy zagospodarowaniu przedmiotowych obszarów elementów informacyjno-edukacyjnych w postaci tablic, zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców, którzy uzyskają źródło informacji dotyczącej lokalnej przyrody. Właściwe oraz racjonalne wykorzystanie walorów terenu centralnej części miasta na cele rekreacyjne i wypoczynkowe powinny podnieść zadowolenie mieszkańców miasta oraz korzystnie wpłynąć na spostrzeganie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych u osób odwiedzających Kowalewo Pomorskie.

Cele projektu to także zwiększenie bioróżnorodności terenu zielonego w centralnej części Placu 700 -lecia, zapewnienie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej fauny poprzez nowe nasadzenia roślin, stworzenie bezpiecznego terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i osób odwiedzających miasto.

W I kwartale 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Wykonanie robót zaplanowano w całości w 2018 roku.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF