Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

22 października 2019 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy najważniejsze zmiany.

  • Obowiązek selektywnego zbierania odpadów zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie; Właściciel nieruchomości na której są wytwarzane odpady komunalne nie może zadeklarować w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku, podmiot odbierający odpady odbiera i przyjmuje je jako niesegregowane, powiadamia o tym burmistrza, który jest zobowiązany do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia w drodze decyzji wysokości tej opłaty za okres , w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
  • Ograniczenie możliwości składania korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres wsteczny. Deklarację można składać w terminie do  10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (wyjątek zgon - zmiana może nastąpić  w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).
  • Brak możliwości ryczałtowego rozliczania ogródków działkowych. Stawka opłaty obliczana tak jak dla nieruchomości niezamieszkałych (od pojemnika). Wysokość stawki określona dla całego ogrodu działkowego, nie dla pojedynczej  działki wchodzącej w skład danego ogrodu działkowego.
  • Przystąpienie właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy ( działalności gospodarcze, cmentarze, szkoły itp. ) do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej - oświadczenie.

W przypadku chęci zawarcia umowy z innym podmiotem, właściciel nieruchomości składa deklarację „0”. Ponadto właściciel nieruchomości , który nie jest zobowiązany do ponoszenia opłaty na rzecz gminy zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną bądź przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

  • Odstąpiono od ryczałtowego rozliczania się wybranych przez gminę firm odbierających odpady komunalne, przyjmując, że podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla wykonawcy usługi będzie ilość i rodzaj odebranych oraz zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu gminy.
  • Zniesienie obowiązku regionalizacji przy wyborze instalacji zajmującej się zagospodarowaniem odpadów  komunalnych pochodzących z gminy.
  • Zmiana częstotliwości wywozu  zmieszanych odpadów komunalnych z terenów wiejskich.

Rada Gminy jest zobowiązana dostosować obowiązujące  uchwały do zmienionych przepisów w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF