Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”

22 października 2019 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Corocznie od lat organizowana kampania „Sprzątanie Świata” ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.

Tegoroczna akcja, która odbyła się w dniach 20-21 września br., pod hasłem przewodnim „Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem.  W kampanię zaangażowane były przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy, ponadto dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pom.. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyli również członkowie niektórych KGW, OSP, Rady Sołeckie i mieszkańcy 12 sołectw, w tym: Borówno, Elzanowo, Kiełpiny, Mlewo, Nowy Dwór, Piątkowo, Pruska Łąka, Bielsk, Chełmoniec, Napole, Sierakowo, Wielka Łąka oraz Osiedle Brodnickie i Jana Kochanowskiego. Po godzinach pracy do akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

W związku z  tym, w dniach 20-21 września br. uczniowie tradycyjnie uporządkowali tereny wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, ogródków działkowych, osiedla znajdujące się w obrębie miasta oraz parki, zieleńce, dworce kolejowe oraz przystanki autobusowe. Przedszkolaki wyruszyły zaś na sprzątanie swojego placu zabaw, boiska przy ul. Św. Mikołaja a także ulic i  chodników w Kowalewie Pomorskim. Natomiast mieszkańcy sołectw zbierali odpady z rowów i  poboczy dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków autobusowych, boisk i placów zabaw oraz terenów przy świetlicach. Ponadto pracownicy MGOPS, ZGKiM i UM porządkowali tereny wokół własnych budynków, parki oraz teren góry zamkowej.

W ramach kampanii, dzieci z Przedszkola, Szkół Podstawowych mogły uczestniczyć w odbywającej się w dniu 15 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim „Ekobiesiadzie” oraz programach edukacyjnych, konkursach o tematyce ekologicznej, happeningach, kampaniach informacyjnych, wycieczkach, przedstawieniach. Podobnie jak w latach ubiegłych, za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.

Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięły 1273 osoby, a ilość odpadów zmieszanych, które wywieziono z terenu naszej gminy wyniosła 1,1 tony. Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie Świata – Polska” i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Logo programu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF