DOTACJE NA INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

28 października 2019 |
K.Frasunkiewicz
Powiększ zdjęcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  uruchomiła nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Do 22 listopada 2019r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.
W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

            Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy w przypadku:

  • ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do  oszczędności  wody na poziomie  co najmniej 10%,
  • powiększenie obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania  inwestycji na środowisko,
  • inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu  na ilość wody został w planie  gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej dobry – wykazać faktyczną  efektywność oszczędności wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo  wynosi maksymalnie 100 tys. złotych, a minimalny poziom  kosztów inwestycji  musi być wyższy niż 15 tys. złotych.

Wnioski oraz więcej informacji na temat inwestycji  nawadniających gospodarstwo można uzyskać w biurach ARMiR lub na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF