Konkurs na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno-Noworoczną

26 listopada 2019 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno-Noworoczną organizowanego przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNĄ

I. 1. Organizatorzy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim

2. Cel konkursu: ożywienie jesienno-zimowego wyglądu terenu miasta i gminy, zachęcenie mieszkańców, przedstawicieli firm i instytucji do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku a także propagowanie kultury i tradycji świąteczno–noworocznej wśród mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

3. Czas trwania konkursu: 6 grudnia 2019 roku - 6 stycznia 2020 roku.

4. Przedmiot konkursu:

1) Przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:

a) posesji prywatnej (dom wolnostojący, segment w szeregowcu itp.)

b) budynku użyteczności publicznej i siedziby firmy (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

2) Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, podmiotów gospodarczych, sołectw i instytucji z siedzibą w gminie Kowalewo Pomorskie, które na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki – świetlnymi dekoracjami.

5. Organizacja konkursu: konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzany w dwóch kategoriach:

1) indywidualna – posesje, zagrody prywatne,

2) zbiorowa – obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe), parafie, związki wyznaniowe.

6. Zasady oceny:

1) Komisja konkursowa składa się z trzech przedstawicieli organizatorów.

2) członkowie komisji oceniają zgłoszone do konkursu Iluminacje Świąteczno – Noworoczne według specjalnie przygotowanych do tego Kart oceny, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

3) Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia dokonuje lustracji terenowej – w terminie do dnia 6 stycznia 2020 roku;

4) konkurs wygrywa Iluminacja Świąteczno – Noworoczna, która otrzyma najwyższą łączną sumę punktów;

5) każdy członek Komisji konkursowej oceniając dekorację wytypowaną do konkursu przyznaje od 0 do 5 pkt w każdym kryterium zawartym w Karcie oceny;

6) wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję są ostateczne. Od werdyktu Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;

7) uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca I kwartału roku następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani pisemnie.

7. Nagrody:

1) łączna pula nagród pieniężnych wynosi: 6.000,00 zł;

2) nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji;

3) wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz na wniosek komisji konkursowej.

8.Patronat medialny: „Goniec Kowalewski".

II. Zasady udziału:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Właściciele/zarządcy nieruchomości usytuowanych na terenie miasta, z wyjątkiem osiedli domków jednorodzinnych (z zastrzeżeniem pkt 3), zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji. Indywidualnemu zgłoszeniu podlegają także obiekty użyteczności publicznej usytuowane zarówno na terenie miasta jak i gminy.

3. Posesje/zagrody prywatne z terenu osiedli domów jednorodzinnych, o których mowa w pkt 2 oraz z terenów wiejskich zgłaszają odpowiednio Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie. W przypadku posesji/zagród prywatnych zgłoszenie nie może dotyczyć więcej niż pięciu nieruchomości z terenu danego Osiedla bądź Sołectwa. Przed złożeniem deklaracji, zgłaszający winien uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na udział w konkursie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4. Przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające siedzibę na terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie zgłaszają swój udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji. Zgłoszenie winno być podpisane przez właściciela bądź osobę przez niego upoważnioną.

5. Deklaracje, o których mowa w pkt. 1 należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, biuro nr 28.

6. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest minimum 5 zgłoszeń w kategorii indywidualnej i 5 zgłoszeń w kategorii zbiorowej.

III. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 13. Osobą do kontaktu jest: p. Beata Lewandowska, tel. (56) 684 10 24 wew. 528.

2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnicy Konkursu zgadzają się z postanowieniami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu
/-/ Robert Bejgier

*Deklarację zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną dot. ochrony danych osobowych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz bezpośrednio w budynku UM ul. Konopnickiej 13, biuro nr 28.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Samorządu w dniu 22.10.2019 roku.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF