Rozpoczęcie sezonu grzewczego – powracający problem spalania śmieci

10 grudnia 2019 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

Z kolejnym rozpoczęciem sezonu grzewczego powraca w naszej gminie problem spalania śmieci i zanieczyszczenia powietrza.

Głównym źródłem zanieczyszczenia  powietrza  jest sektor komunalno-bytowy, tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Wszystko to zostaje przy samej powierzchni ziemi i jest przez nas wdychane. Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety   powszechny. 

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o  zaprzestanie spalania śmieci w piecach.

Nie czyńmy z odpadów głównego materiału opałowego, zwłaszcza w sytuacji, w której zgodnie z zasadami nowego systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych bez względu na to czy są zbierane w sposób selektywny czy zmieszany. Musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie, sąsiadów, a przede wszystkim nasze dzieci.

Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, ale także kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.
Poza tym palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i powstania pożaru.
Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty.

W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach ( Kto    termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny).  Kara grzywny może wynieść nawet 5.000 zł.

Ponadto przypominamy, że  została przyjęta  przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Uchwała nr VIII/136/19 z dnia  24 czerwca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( tzw. uchwała antysmogowa ).

  Główne założenia uchwały to przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji i wymiana pieców dzięki czemu w ciągu kilku lat znacząco powinien poprawić się stan powietrza, którym oddychamy.

Najważniejsze zapisy uchwały oraz terminy ich wdrażania:

- zakaz palenia węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla;  mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.

- obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego – od 1 września 2019 r.

- zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.

- zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

- zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych form dofinansowania i wymiany źródeł ciepła, co wpłynie korzystnie na stan powietrza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Toruniu prowadzi  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Realizacja programu trwa  do roku 2029.

Mieszkańcy   mogą skorzystać z dotacji celowej z  budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na wymianę źródeł ciepła  zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych wykorzystywanych w całości na cele mieszkaniowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokal mieszkalny lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wykorzystywanych w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Kwota dotacji jaką może otrzymać Beneficjent w ramach dofinansowania wymiany źródła zasilanego paliwem stałym wynosi 2.000,00zł.

Nabór wniosków w ramach ww. dofinansowania rozpocznie  się od 1 stycznia 2020 r.  i będzie trwał  do 15 października 2020 r., bądź do wykorzystania ustalonego w regulaminie dotacji limitu (15 dofinansowań).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF