STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2020 ROKU

18 grudnia 2019 |
Natalia Kociemska
Powiększ zdjęcie

Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku obniżono z kwoty 58,46 zł za 1 dt. (q) do kwoty 54,00 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2020 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 135,00 zł.

Podatek leśny

Nie obniżono średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wyniosła 194,24 zł za 1 m3. Wobec powyższego stawka podatku leśnego w 2020 roku za 1 ha lasu wynosić będzie 42,73 zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,08 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę – 8,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 841,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 368,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton – 1 647,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton – 1 647,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton – 1 695,00 zł,

c) o liczbie osi – cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 1 695,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton – 2 653,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,

c) o liczbie osi cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 2 607,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton – 3 237,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 601,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 765,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 930,00 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 450,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton – 2 106,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 870,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 851,00 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 613,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton – 2 502,00 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 2 502,00 zł,
- powyżej 36 ton – 3 237,00 zł,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton – 1 134,00 zł,

b) o liczbie osi dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
- powyżej 36 ton – 1 775,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
- powyżej 36 ton – 1 551,00 zł,

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton – 830,00 zł,

b) o liczbie osi – dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 830,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 695,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 245,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 415,00 zł,
- powyżej 36 ton – 2 140,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 905,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 408,00 zł,

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 756,90 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 231,20 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 482,30 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 440,90 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 588,50 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 737,00 zł,

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 714,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 167,20 zł,

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.

Dzienne stawki opłaty targowej

1. Poza placem targowym

1) Przy sprzedaży towaru z pojazdu – 18,00 zł za każdy pojazd,
2) Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu - 5,00 zł,

2. Na terenie placu targowego

1) Przy sprzedaży towaru z placu targowego – 15,00 zł,
2) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu stanowiącego stały element trwale związany z gruntem – 3,00 zł od punktu sprzedaży wraz z powierzchnią przylegającą.

Ponadto informujemy, iż od 1 lipca 2019 roku zmianie uległy wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wraz z załącznikami dot. danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z opodatkowania.

Są one dostępne pod wskazanym adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF