Nowe zasady odbioru popiołu

7 stycznia 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Na mocy tego aktu wprowadza się zakaz mieszania popiołu z palenisk domowych z innymi rodzajami odpadów komunalnych. Umieszczenie popiołu razem z odpadami zmieszanymi, będzie skutkowało brakiem odbioru nieczystości.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. nie dysponuje pojemnikami do selektywnej zbiórki popiołu. Z informacji przekazanej przez dyrektora w/w przedsiębiorstwa wynika, że pojemniki zostały zamówione, a średni czas oczekiwania na ich dostarczenie od producenta wynosi ok dwóch miesięcy.

W związku z powyższym wyjaśniamy, że po otrzymaniu pojemników, pracownicy firmy Ekosystem będą je rozwozili do nieruchomości (bez konieczności wcześniejszego zgłaszania). Do tego czasu popiół należy zbierać do worków o odpowiedniej wytrzymałości (np. po ekogroszku, nawozach itd.) i w dniach odbioru udostępnić przedsiębiorcy wywożącemu odpady. Popiół można także dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim lub zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Jednocześnie informujemy, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakazuje rozliczania ryczałtowego z przedsiębiorcą odbierającym odpady. W związku z tym wynagrodzenie wypłacane wykonawcy usług będzie zależało od rzeczywistej ilości oddanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Zaznaczyć przy tym należy, że koszt odbioru i utylizacji 1 tony popiołu jest znacznie tańszy niż koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy o właściwą segregację odpadów i stosowanie nowych zasad.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF