Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019r.

8 stycznia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Podczas ostatniej w 2019 r.; sesji w dniu 30 grudnia Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili budżet gminy na 2020 rok.

Obrady przebiegały przy obecności 14 Radnych. Przychody budżetu to 53.538.298,75 zł, a wydatki 65.992.042,72 zł. Deficyt 12.453.743,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów. Zaplanowano 43 zadania inwestycyjne z czego 29 projektów to zadania realizowane z poprzednich dwóch lat. Wcześniej Radni zostali zapoznani z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski - podkreślał w swoim przemówieniu, że: jest to projekt trudny, zdeterminowany sytuacją finansową gminy, która jest zawarta w prognozie wieloletniej. Gmina jest ograniczona płatnościami, które będą realizowane oraz inwestycjami, które w ciągu ostatnich dwóch lat były prowadzone. Wszystko to obliguje do tego, aby rozsądnie i poważnie podchodzić do finansów gminy, aby wszystkie przedsięwzięcia można było zrealizować. Burmistrz mówił również, że nie jest to projekt Jego marzeń, ale uważa że w takiej formie jest on możliwy do zrealizowania. Największa inwestycja dotycząca budowy obwodnicy będzie realizowana ze środków zewnętrznych i sytuacja finansowa gminy nie ma na tą inwestycję większego wpływu. Burmistrz prosił także o rozsądne i zdyscyplinowane podejście do projektu budżetu i o ile zostanie on przyjęty to do jego realizacji, gdyż to gwarantuje bezpieczne przejście przez te lata, które są przed nami.

Skarbnik Gminy Magdalena Górna - przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035, o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok gminy Kowalewo Pomorskie, o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje lata 2020-2035. Wartości które przyjęto w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w budżecie na 2020 rok. W załączniku do uchwały określono przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi w okresie ich realizacji oraz limitami wydatków w poszczególnych latach i limitami zobowiązań. Przy opracowaniu prognozy dochodów i wydatków budżetowych na lata przyszłe wykorzystano wskaźnik produktu krajowego brutto oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy, które w latach 2021-2035 stopniowo wzrastają proporcjonalnie do wzrostu krajowego produktu brutto, oraz przy planowanej stałej inflacji, która kształtuje się na poziomie 2,5%. Przyjęte wartości pozwolą realizować w przyszłości właściwą politykę finansową gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Bejgier poinformował w swoim wystąpieniu między innymi o tym,że: projekt budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 został przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetowej i Samorządu w dniach 3 i 27 grudnia, a także podczas pozostałych Komisji Rady Miejskiej. Przeanalizowano dochody i wydatki budżetowe, zapoznano się z zaplanowanymi inwestycjami oraz uzyskano szczegółowe informacje od Pani Skarbnik oraz Kierowników poszczególnych referatów. Budżet jest skonstruowany ostrożnie mając na uwadze zabezpieczenie podstawowych potrzeb społeczeństwa. Do Komisji Budżetowej i Samorządu nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Projekt budżetu został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o Finansach Publicznych i spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne, oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rada Miejska podjęła uchwały:

 1. Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,

 2. Uchwała Nr XIV/108/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

 3. Uchwała Nr XIV/109/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014-2020,

 4. Uchwała Nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów,

 5. Uchwała Nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,

 6. Uchwała Nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-20120.

 7. Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,

 8. Uchwała Nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok.

z treścią i wynikami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie   http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie https://www.youtube.com/watch?v=w-YnhrrjYv4

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF