Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z Uchwałą nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego mogą wnioskować o dotacje na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Treść Uchwały wraz z załącznikami są dostępne pod adresem:  http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-47219019-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-6-grudnia-2019-r-w-sprawie-regulaminu-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-dotyczacych-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochron/.

Właściciele gospodarstw rolnych mogą wnioskować o dofinansowanie  realizacji inwestycji z zakresu budowy/renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni minimalnej 0,10 ha, maksymalnej 1 ha.

Udział własny Wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, nie może być mniejszy niż 50% jego kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość dotacji do budowy/renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji do powierzchni 1 ha lustra wody wynosi 50.000,00 zł. Kwota dotacji na daną inwestycję przeliczana jest  do 1 ha lustra wody z dokładnością 1m2.

Druk wniosku można pobrać pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/dotowanie-budowyrenowacji-zbiornikow-wodnych-sluzacych-malej-retencji/

Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa należy składać do Zarządu: bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu, poprzez operatora pocztowego (wówczas o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego   w Toruniu tel. (56)6215918, (56) 6215933, 728494320.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF