XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

8 maja 2020 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

W dniu 30 kwietnia br. odbyła się kolejna, XVIII sesja Rady Miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie. W trakcie obrad Rada jednogłośnie podjęła jedenaście uchwał:

 1. Uchwała Nr XVIII/131/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

 2. Uchwała Nr XVIII/132/20 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

 3. Uchwała Nr XVIII/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok,

 4. Uchwała Nr XVIII/134/20 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”,

 5. Uchwała Nr XVIII/135/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,

 6. Uchwała Nr XVIII/136/20 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia,

 7. Uchwała Nr XVIII/137/20 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg gminnych przeznaczonych do utwardzenia,

 8. Uchwała Nr XVIII/138/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107 C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 9. Uchwała Nr XVIII/139/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku,

 10. Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

 11. Uchwała Nr XVIII/141/20 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

8 głosami „przeciw”, 6 głosami „za” i jednym głosie „wstrzymującym”Rada Miejska w Kowalewie Pomorskimodrzuciła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.

Następnie wysłuchaliśmy wypowiedzi Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego, który przedstawił działania podejmowane podczas pandemii. Poinformował również o zakupie laptopów w ramach Programu Rządowego, które mają służyć jako pomoc dla szkół, do zdalnego nauczania. Ponadto poinformował, że wmiesiącu kwietniu br. odbyły się bezpłatne porady dla Przedsiębiorców z naszej Gminyoraz, że istnieje możliwość składania przez nich wniosków o zastosowaniu ulgi podatkowej. Do tej pory do tutejszego Urzędu wpłynęło 16 takich wniosków.

Na zakończenie zostały złożone najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Poniżej przydatne linki:

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF