Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - Mariany

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.01. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nr projektu 2019/ASZ/G/4.

Podmiot realizujący projekt: Gmina Kowalewo Pomorskie
Całkowita wartość dofinansowania: 35.352,90 zł

Logo

Celem głównym projektu jestaktywizacja społeczno – zawodowa 8osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Mariany, należącej do LSR, niepracujących, pełnoletnich, w wieku aktywności zawodowej

Zadania zaplanowane w projekcie

W ramach projektu zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez:

aktywizację społeczną i zawodową w tym „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności personele", „Trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności", zajęcia z trenerem prowadzącym coaching, wizytę studyjną, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy.

Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane kontrakty socjalne, a proces wsparcia będzie odbywał się na podstawie opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika – ścieżki reintegracji społecznej (IŚR)

Miejsce realizacji projektu: remizo - świetlica w Marianach

Realizacja projektu: 01.08.2020 – 31.01.2021

REKRUTACJA

Termin naboru: 01.06.2020 – 24.07.2020; łącznie 8 osób
25.07.2020 r. - 31.07.2020 r. - ocena formularzy rekrutacji i ogłoszenie wyników naboru

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez MGOPS w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Kryteria rekrutacji:

– obligatoryjne:

 1. osoba zamieszkująca na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
 2. osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020 (link Wytyczne)
 3. osoba pełnoletnia iniepracującą na dzień przystąpienia do projektu

– kryteria dodatkowe

 1. osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) (+10 pkt)
 2. osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) (+10 pkt)
 3. osoba zamieszkująca na terenach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023 (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/205/17 zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023) (+35 pkt)
 4. osoba korzystająca ze wsparcia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach POPŻ (+5pkt)
 5. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczona z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) (+5 pkt)
 6. osoba zgłaszająca problemy opiekuńczo-wychowawcze (+2 pkt).

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu

 2. Formularz rekrutacyjny do projektu

 3. Oświadczenie RODO

 4. Deklaracja uczestnika projektu

 5. Szczegółowy opis projektu

Informacje o projekcie można uzyskać:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim – tel. 56 684 11 30
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim tel. 56 47 56 533 Małgorzata Dębińska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF