Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

8 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają rozdysponowanie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla KGW.

Od 3 do 5 tysięcy na koło

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać w tym roku od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Ponadto nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskichnadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW.

Jak złożyć wniosek?

Pomoc finansowa dla KGW przyznana będzie w drodze decyzji prezesa ARiMiR. Wniosek będzie trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego agencji właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
agencję. Prezes agencji będzie ogłaszał na stronie www narastająco, do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

Źródłem finansowania pomocy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce.

KGW reprezentują interesy kobiet wiejskich, działają na rzecz poprawy ich sytuacji oraz ich rodzin. Działalność ta skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF