Nabór rachmistrzów w PSR 2020

15 czerwca 2020 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów
na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się
w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w tym doświadczenia ankietera lub rachmistrza spisowego, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym o sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Z rachmistrzem terenowym zostanie podpisana umowa zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł brutto.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrz terenowy będzie spisywać przydzielone mu gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostanie wyposażony.

5. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

6. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno zawierać:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ( zał. 3);
 • Oświadczenie RODO (zał. 4).

7. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.00 – 15.00; wtorek w godz. 7.00 – 16.00; piątek w godz. 7.00 – 14.00.

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

8. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu.

9. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m- learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz do uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.

10. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy w późniejszym terminie.

11. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

12. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Zastępca Komisarza Spisowego – Pani Edyta Jasińska pok.22 tel. 564756522 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Żurawski

 

Plakat

(zamieszczony od: 2020-06-15)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF