Nowy wzór deklaracji – odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji dotyczący opłaty za odpady komunalne przyjęty uchwałą nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Druki deklaracji dostępne będą przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Konopnickiej 13 oraz w biurze nr 28. Deklaracja jest również dostępna do pobrania poniżej:

Kiedy należy złożyć deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji – art. 6 m ust. 2 w/w ustawy). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.

Nadmieniamy jednocześnie, że zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia z ustaloną wysokością miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną w oparciu o dane zawarte w złożonej dotychczas deklaracji.

 

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF