Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w gminie Kowalewo Pomorskie nie były zmieniane od 01.03.2014 r. i wynoszą 8 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość - w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz 20 zł od osoby, przy braku wypełnienia ustawowego obowiązku segregacji odpadów.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają od gmin zbilansowania systemu gospodarowania odpadami. Oznacza to, że koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu. Gminy w całej Polsce zostały zmuszone do wprowadzenia zmian w zakresie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka powodów, w szczególności:

  • wzrost opłaty środowiskowej – do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Opłata ta nie zasila budżetu gminy ani przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tylko przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Wzrost opłat środowiskowych znacząco wpłynął na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów podnoszą ceny,
  • rosnące koszty pracy – na wzrost kosztów pracy wpływa przede wszystkim wzrost cen energii oraz płacy pracowników. Dla porównania płaca minimalna w poszczególnych latach wynosiła - w 2017 r. - 1850 brutto, w 2018 r. - 2000 brutto, w 2019 r. - 2250 brutto, w 2020 r. - 2600 brutto,
  • kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów – na firmy zajmujące się odpadami narzucono nowe, bardzo kosztowne wymogi. Od 2019 r. muszą one instalować monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Dotychczas wydane zezwolenia utraciły moc, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową,
  • wzrost ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców – ilość odpadów oddanych przez mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie wynosiła: w 2016 r. - 2 932 tony, w 2017 r. - 3 280 ton, w 2018 r. - 3 412 ton, w 2019 r. - 3 523 tony,
  • brak dostatecznej konkurencji na rynku odpadów.

Nowe stawki opłat na terenie naszej gminy zostały przyjęte uchwałą nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dn. 28 maja 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 2924) i zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Nastąpi wzrost stawek do 17 zł od osoby za odbieranie odpadów w sposób selektywny oraz dwukrotność tej kwoty, jeśli stwierdzony zostanie brak segregacji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia z ustaloną wysokością miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną w oparciu o dane zawarte w złożonej dotychczas deklaracji.

Nowością będzie możliwość skorzystania przez właścicieli budynków jednorodzinnych z ulgi za kompostowanie. W takim przypadku, właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu. Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania ze zniżki zostaną skierowane odrębnym pismem do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W uchwale Rady Miejskiej zostały wskazane także nowe stawki opłat za oddawanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Opłaty będą zależały od ilości i pojemności poszczególnych pojemników ustawionych na nieruchomościach (w tym także pojemników do selektywnej zbiórki odpadów). Właściciele tych nieruchomości zostaną zobowiązani do złożenia nowych deklaracji. Bliższe informacje w tej sprawie zostaną zawarte w indywidualnych wystąpieniach, które będą przekazane właścicielom nieruchomości niezamieszkałych.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF