Zniżka za kompostowanie bioodpadów

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że zgodnie z treścią uchwały nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadza się możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosić będzie 1 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy oraz chcą skorzystać z ulgi powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom., przy ul. Konopnickiej 13 lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu.

[wzór deklaracji]

Jednocześnie nadmieniamy, że właściciele, o których mowa powyżej zostaną pozbawieni prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel posesji, który zadeklarował kompostowanie:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym, Burmistrz, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF