Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

3 lipca 2020 |
Ewa Bąk
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także wotum zaufania.

Podczas Sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2019 rok, który obejmował podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady i budżetu. Radni po debacie nad raportem udzielili Burmistrzowi wotum zaufania stosunkiem głosów za – 8, przeciw – 7.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium stwierdzającego, że Burmistrz wykonując budżet kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jak i uchwałę o udzielenie Burmistrzowi Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Na sesji podjęto również szereg uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych,

d) zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole,

e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,

Na zakończenie Burmistrz Miasta Jacek Żurawski skierował słowa podziękowań do Rady Miejskiej za udzielone zaufanie oraz dotychczasową współpracę. Podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorom jednostek podległych, Prezesom, Sołtysom, Staroście Powiatu i wszystkim obecnym za całoroczną pracę.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF