STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2020/2021

31 lipca 2020 |
Małgorzata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021
można pobierać i składać w terminie od dnia 26.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2020 r.; uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15.02.2020 r.

Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona
wyłącznie na potrzeby o charakterze edukacyjnym,
skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Wnioski będzie można pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim,
ul. Konopnickiej 13 (Referat Organizacyjny biuro nr 9)

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kowalewopomorskie.pl)
w zakładce Karty Usług
Referat Organizacyjny – formularze OR-02S i F-OR-02S-1

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

.Jednocześnie informuję, że obowiązująca w powyższym zakresie jest Uchwała Nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl, http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl ).

z up. Burmistrza
mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy

(zamieszczono: 2020-07-20)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF