Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej

21 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji
„Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim"

Podstawowym zadaniem trenera będzie:

1) udział w szkoleniu zorganizowanym przez koordynatora Programu (Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej „Sportvita")

a) szkolenie obejmuje m.in. zasady edukacji uczestników, przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych, zasady udzielania pierwszej pomocy, sposoby motywowania uczestników do dbania o własne zdrowie,
b) miejsce szkolenia: Toruń
c) przewidywany termin szkolenia: koniec sierpnia/początek września
(uwaga: w przypadku osób, które uczestniczyły w szkoleniu w latach poprzednich, o udziale w szkoleniu decyduje koordynator Programu),

2) udział w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie (wg wskazań koordynatora Programu),

3) przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla jednej grupy ćwiczeniowej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie:
a) liczebność grupy: 15 osób
b) okres trwania zajęć: wrzesień – grudzień 2020 r. (pełne trzy miesiące)
c) zajęcia:

- czas trwania zajęć: 1 godzina zegarowa, w tym 45 min. trening
- częstotliwość: 3 razy w tygodniu,
- miejsce: wskazane przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,
- sprzęt sportowy: zapewnia Gmina Kowalewo Pomorskie,

4) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagania niezbędne dla osoby mającej realizować usługę trenera aktywności fizycznej:

1) posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, instruktorzy rekreacji ruchowej, rehabilitanci ruchowi, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Trener winien przedstawić następujące dokumenty:

1) podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną (w załączeniu),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,
3) deklarację uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu,
4) propozycję stawki uposażenia za 1 godz. pracy w charakterze trenera brutto w PLN.

Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć podpisem lub potwierdzić za zgodność z oryginałem i dostarczyć w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i tytułem „Nabór trenera aktywności fizycznej w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów – Gmina Kowalewo Pomorskie" na adres:

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
pokój nr 3 – sekretariat

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Termin ogłoszenia wyników naboru: do 12.08.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu 56 475 65 09.

Burmistrz
/-/ Jacek Żurawski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF