Dofinansowanie zakupu podręczników

24 lipca 2020 |
Małgorzata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, uczniów:

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności wyżej wymienone

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana w/wym. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,

 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,

 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 • klas I i II pięcioletniego technikum,

 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

 • klas I i II liceum sztuk plastycznych,

 • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

 • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Ponadto pomoc udzielana będzie uczniom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród w/wym.) uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zasady przyznania dofinansowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227)

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 7 września 2020 r.

z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza


 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. 2020 r. poz.1227)

 

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF