Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE złożony

29 lipca 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 24 lipca br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje budowę 43 mikroinstalacji OZE, które składać się będą z instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła. Zostaną one umiejscowione na terenie 38 gospodarstw domowych w gminie Kowalewo Pomorskie. Moc systemów fotowoltaicznych została dobrana zgodnie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do celów bytowych gospodarstw domowych. Powietrzne pompy ciepła pokryją zapotrzebowanie na c.w.u. i c.o. domostw. Projekt realizowany w formule "projektu parasolowego", gdzie Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Kowalewo Pomorskie, a Beneficjentami końcowymi są mieszkańcy gminy - właściciele gospodarstw domowych na terenie których powstaną planowane instalacje. Projektuje się wykorzystanie modułów monokrystalicznych, które zapewnią wysoką wydajność projektowanych systemów nie tylko w okresie trwałości projektu, ale również w planowanych okresie życia systemów fotowoltaicznych, tj. 25 lat. Instalacje fotowoltaiczne będą pracowały w systemie sieciowym (on-grid). Natomiast powietrzne pompy ciepła \ zaprojektowano typu monoblok, które cechują się wysoką wydajnością i bezawaryjnością.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.360.705,20 zł, kwota dofinansowania 628.220,00 zł
i obejmuje:
- zakup i montaż 36 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 0,27 MWe,
- zakup i montaż 7 instalacji powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy cieplnej 0,06 MWt,
- nadzór inwestorski.
Poza dotacją Projekt będzie finansowany z wpłat od mieszkańców – ostatecznych beneficjentów oraz ze środków własnych gminy. Zakłada się, że wpłaty od mieszkańców będą pobierane dopiero po wyłonieniu wykonawcy, kiedy będą znane dokładne koszty wykonania zadania. Pozwoli to dostosować poziom wpłacanych środków do faktycznych wydatków. Z budżetu gminy pokryte zostaną koszty przygotowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i koszty nadzoru inwestorskiego.
W przypadku uzyskania dofinansowania planowany termin realizacji 2022 rok.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF