Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

30 września 2020 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W ramach programu „Planowanie z mieszkańcami" w Gminie Kowalewo Pomorskie konsultacjom społecznym poddany będzie projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) – jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni gminy: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. W praktyce jednak szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej miasta następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie obowiązuje mieszkańców, inwestorów czy deweloperów, a jedynie wójta/burmistrza/prezydenta przy sporządzaniu miejscowych planów.

Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zostało przyjęte Uchwałą Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009r. (załączniki do uchwały)

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia
aktywnego udziału w ankiecie!

Wypełnioną ankietę w terminie do 30 września 2020 r. można:

  • dostarczyć do skrzynki podawczej, która znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorski, ul. Konopnickiej 13,
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu, biuro nr 3,
  • przesłać e-mailem na adres: konsultacje@kowalewopomorskie.pl

Ankietę można również wypełnić w wersji on-line

Zamieszczono 04-09-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF