XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

30 września 2020 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 września bieżącego roku odbyła się kolejna XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas piątkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej jak również powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego, dokonali koniecznych przesunięć w budżecie gminy, określili również rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przekazał między innymi informacje dotyczące bieżących spraw.

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
 3. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu,
 4. powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego,
 5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 6. ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
 7. majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 8. przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie",
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego,
 10. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
 11. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF