Informacja o osiągniętych w roku 2019 poziomach recyklingu odpadów w gminie Kowalewo Pomorskie

9 listopada 2020 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), gmina ma obowiązek uzyskać w danym roku kalendarzowym odpowiednie:

 

  • poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz
  • poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku

Poziom osiągnięty

Poziom wymagany

47,32 %

Nie mniejszy niż 40 %

 

Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie

Poziom osiągnięty

Poziom wymagany

88,18 %

Nie mniejszy niż 60 %

 

Gmina obowiązana jest również osiągnąć odpowiednie poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku kalendarzowy (art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 roku

Poziom osiągnięty

Poziom wymagany

2,36 %

Nie większy niż 40 %

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF