Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

profil_zaufany_logotyp_000_15_01_15.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców" realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Miasta w Kowalewie Pomorskim nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:

 • informację w sprawie podatku od nieruchomości
 • deklarację na podatek od nieruchomości
 • deklarację na podatek od środków transportowych
 • deklarację na podatek rolny
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dodatki mieszkaniowe
 • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 • wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • informację w sprawie podatku rolnego
 • numerację porządkową nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • sprostowanie aktów stanu cywilnego
 • udostępnienie informacji publicznej nieudostępnianej w BIP
 • warunki zabudowy/lokalizację inwestycji celu publicznego
 • uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • odpis/zaświadczenie w podatkach i opłatach lokalnych
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej
 • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jak założyć Profil Zaufany?

schemat_zakladania_profilu_zaufanego_004_15_01_15.jpgAby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie można założyć Profil Zaufany?

tu_potwierdzisz_profil_15_01_15.jpg

UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF