Program „Aktywni +” nabór ofert

18 marca 2021 |
Ewa Bąk
Powiększ zdjęcie

Trwa nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.

Program uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pt. Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność oraz odpowiada na potrzebę zapewnienia seniorom godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.

Z szacunków wynika, że w czasie realizowania programu „Aktywni +” dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tysięcy projektów skierowanych do seniorów. Jego budżet na lata 2021 – 2025 to 200 mln złotych. Na rok bieżący przewidziano 40 mln zł. Kwota dofinansowania projektu to od 25 tys. zł do 250 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 % wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy. 

Celem w/w Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami ostatecznymi działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych (szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu).

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 priorytetów:

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Ważne terminy!

Oferty można składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF