Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

13 kwietnia 2021 |
Ewa Bąk
Powiększ zdjęcie
 1. Przedmiot konsultacji: projekt zasad występowania mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
 2. Uczestnicy konsultacji: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057)
 3. Termin konsultacji: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu:
  • w formie pisemnej – pocztą na adres Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
 6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 7. Osoby składające opinię w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 2, zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego oraz do podpisania formularza wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie niepodpisane lub niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w pkt 2.
 9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF