Nabór uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

24 maja 2021 |
Iwona Arciszewska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

OGŁASZA NABÓR

uczestników do projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka"

Projekt partnerski pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowany jest w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka":
Lipiec 2021r.

Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zastrzega, że ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce i możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, data rozpoczęcia realizacji projektu może ulec zmianie.

ZAPRASZAMY

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem lub ofiarą represji;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące;

ZAPEWNIAMY

 • bezpłatny udział w projekcie;
 • zwiększenie bezpieczeństwa osób, poprzez wyposażenie ich w opaski;

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT

 • Telefoniczny pod nr. telefonu:
  Sekretariat: 56 684 11 30, 56 47 56 543, 56 47 56 544,
  kom. 601 839 676
 • Pracownicy socjalni: 605 613 274, 785 649 393.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87- 410 Kowalewo Pomorskie;
 • ze strony internetowej: www.kowalewopomorskie.pl

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA od 26 kwietnia 2021 r. do 30 maja 2021 r.
Ilość miejsc ograniczona!
(17 OPASEK)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 30.05.2021r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87- 410 Kowalewo Pomorskie, bądź w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim;
 • drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • drogą mailową na adres: mgops@interia.pl.

Dla dokumentacji rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina ) do MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

Istnieje możliwość pomocy przy wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników socjalnych. Jednakże ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pomoc ta będzie możliwa poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, bądź pomoc bezpośrednią przy zastosowaniu środków ostrożności.

Zyta Szymańska
Kierownik MGOPS Kowalewo Pom.

baner - fundusze UE

Zamieszczono 2021-04-21

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF