Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

11 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) – jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni gminy: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. W praktyce szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej na terenie gminy następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze Studium.

Konsultacje prowadzone będą w okresie:

 • termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 13sierpnia 2021 r.
 • termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31sierpnia 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone za pomocą:

 • ankiety on–line dostępnej na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl,

 • otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami – 19.08.2021r. godz. 16.30, MGOK Kowalewo Pomorskie,

 • spotkania fokusowego z radnymi, sołtysami i radami sołeckimi - 19.08.2021r. godz. 14.00, MGOK Kowalewo Pomorskie,

 • badań ankietowych przeprowadzanych w dwóch punktach konsultacyjnych

  • 14.08.2021r. podczas Festynu Rodzinnego w Kowalewie Pomorskim
  • 21.08.2021r. podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Mlewie.

Konsultacje obejmują obszar gminy Kowalewo Pomorskie, a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje prowadzi Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą przez zespół powołany w ramach realizacji projektu „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”.

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, tel. (56) 684-10-24 wew. 535.


 

Aktualizacja: 13.08.2021 r.

Materiały dot. Studium można pobrać ze strony BIP pod adresem:

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie” | Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Konsultacje prowadzone są również za pośrednictwem stacja-konsultacja.pl:
https://www.stacja-konsultacja.pl/konsultacja/281/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-kowalewo-pomorskie.html

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF