XXXIII sesja Rady Miejskiej W Kowalewie Pomorskim

5 października 2021 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

W dniu 30 września bieżącego roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących. Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołu z XXXII sesji Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przedstawił tematy informacyjne.

Skarbnik Gminy Magdalena Górna przedstawiła informacje na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r,; oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawiła również informacje o rozpoczęciu prac nad budżetem 2022 r. Podczas czwartkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Radni dokonali również koniecznych zmian w budżecie gminy.

Rada podjęła dziewięć uchwał tj.:

 1. Uchwałę Nr XXXIII/276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035.

 2. Uchwałę Nr XXXIII/277/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

 3. Uchwałę Nr XXXIII/278/21 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

 4. Uchwałę Nr XXXIII/279/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030.

 5. Uchwałę Nr XXXIII/280/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 6. Uchwała Nr XXXIII/281/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim.

 7. Uchwałę Nr XXXIII/282/21 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych.

 8. Uchwałę Nr XXXIII/283/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

 9. Uchwałę Nr XXXIII/284/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl Po zakończeniu sesji przeprowadzana jest transkrypcja audio na tekst i w razie konieczności anonimizacja, po czym cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym. Wersje nagrań z napisami dostępne są w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności udostępnienia nagrania z eSesji w wersji bez napisów można się zwrócić na adres mailowy urzędu i nagranie zostanie udostępnione zainteresowanemu bezzwłocznie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF