Wzrost wysokości kosztów upomnienia

8 października 2021 |
Aneta Watras
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. W sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021r.,poz. 67) od 13 października 2021r. wzrośnie wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z obecnych 11,60 zł na 16,00 zł.

Oznacza to, że do każdego upomnienia wysłanego do zobowiązanego od 13 października 2021r. zostaną doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł. Upomnienie wysłane do zobowiązanego przed dniem 13 października 2021r. będzie zawierało w swej treści koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł i nie będzie miało znaczenia, czy wpłata z tego upomnienia zostanie dokonana przed czy po dniu 13 października 2021r.

Przypominamy, że wobec zobowiązanego, który nie zapłaci w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczynane jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej dłużnicy zobowiązani są do zapłaty organowi egzekucyjnemu następujących opłat:

  1. opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego;
  2. opłaty egzekucyjnej w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty egzekucyjne lub opłaty egzekucyjnej w wysokości 5% zapłaconych przez zobowiązanego środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi pomniejszonych o koszty egzekucyjne;
  3. wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego;
  4. opłaty za czynności egzekucyjne.

Podkreślić należy, że opłata manipulacyjna w wysokości 100,00 zł pobierana jest od każdego tytułu wykonawczego. Wystawienie każdego kolejnego tytułu wykonawczego na zobowiązanego powoduje naliczenie kolejnej opłaty w wysokości 100,00 zł.

Opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając w br. opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków".

Ponadto, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku niewykonania w całości obowiązku zapłaty upomnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego -    również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania w/w obowiązku zawiadomienia, doręczenie pisma wierzyciela lub organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne.

Informacje o aktualnym stanie zobowiązań z tytułu podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

  • podatki lokalne: 56 475 65 08;
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 56 475 65 09.
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF