Spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

11 października 2021 |
Bożena Rymanowska
Powiększ zdjęcie

W środę 06 października 2021 roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St.Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego etap: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Projektowego Lafrentz Sp. z o.o Poznań, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji drogowej, tj. budowie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z rozważanymi wariantami przebiegu tras drogowych oraz zgłaszać swoje opinie i pytania.

Cały materiał dotyczący budowy obwodnicy dostępny na stronie internetowej : http://obwodnica-kowalewa-pomorskiego.lafrentz.pl/ ( w tym warianty przebiegu)

Wypełnione i podpisane Ankiety do 20 października 2021 roku można wysłać drogą mailową lub tradycyjną na adres:

 • GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, adres e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl,
 • Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, adres e-mail: obwodnicakowalewapomorskiego@lafrentz,
 • złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnicka 13.

Główne założenia projektowe przedstawione na spotkaniu z mieszkańcami:

CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Celem opracowywanego projektu tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. STEŚ-R) jest:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej,
 • ustalenie przebiegu tras poszczególnych wariantów wraz z wykonaniem dla niech analizy wielokryterialnej na późniejszym etapie oraz określenie typów i podstawowych parametrów technicznych projektowanych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestorskiego,
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wykonanie rozpoznania geologiczno – inżynierskiego.

STADIUM PRAC I LATA REALIZACJI

 • III kwartał 2023 r. – opracowanie dokumentacji dla Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej Etap I wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wybór preferowanego wariantu,
 • II kwartał 2024 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • III kwartał 2024 r. – zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
 • IV kwartał 2024 r. – opracowanie dokumentacji dla Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej Etap II (opracowanie uszczegółowiające dla preferowanego wariantu),
 • 2025 – 2030 r. – realizacja inwestycji.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wyznaczenie nowej trasy odcinka drogi krajowej o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), poprawa przepustowości, podniesienie komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg, a przede wszystkim całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co przełoży się na podniesienie komfortu życia osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego przebiegu trasy DK15.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja przewiduje budowę jednojezdniowej obwodnicy m. Kowalewo Pomorskie, która będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez skrzyżowania lub węzły z głównymi drogami, z którymi będzie się krzyżować. Ponadto zostanie zapewniona pełna obsługa komunikacyjna terenów przyległych, sprawny system odwodnienia projektowanego układu drogowego, wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie drogowe oraz przebudowana zostanie kolidująca infrastruktura techniczna. Zaprojektowano 4 warianty przebiegu obwodnicy: 3 po stornie północnej (2 zielone, 1 fioletowy) oraz 1 po stornie południowej (1 błękitny).

PARAMETRY TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ OBWODNICY

 • Klasa techniczna drogi:GP (główna ruchu przyspieszonego)
 • Kategoria ruchu:KR5
 • Prędkość projektowa:80 km/h
 • Przekrój:1x2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
 • Szerokość pasa ruchu:3,50 m
 • Szerokość pobocza:1,50 m
 • Obciążenie proj. nawierzchni:115 kN/oś

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI, CEL SPOTKANIA

Jednym z elementów opracowania STEŚ są spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Podczas organizowanych spotkań mieszkańcy mogą zapoznać się z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnicy oraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego, jak również wyrazić w Ankietach opinie na temat preferencji dotyczącej przebiegu drogi oraz zgłosić ewentualne wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Wnioski i opinie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości zastosowania i w uzgodnieniu z Zamawiającym (GDDKiA Oddział Bydgoszcz) wdrożone do realizacji.

ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANĄ INWESTYCJĘ

Na mocy decyzji ZRID, gdy stanie się ona ostateczna, nieruchomości zajęte pod pas drogowy stają się własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest procedowane przez Wojewodę z urzędu, co oznacza że, właściciele nieruchomości nie muszą podejmować żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Wojewodę.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF