Informacja o realizacji projektu

3 listopada 2021 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020. W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono kwestię przyspieszenia realizacji projektu, nie jak zakładano we wniosku o dofinansowanie w 2022 r. ale w 2021 r. z uwagi na przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o OZE, która wprowadza zmiany systemu prosumenckiego.

baner

Przygotowana została umowa ustalająca wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. W wyznaczonym terminie, umowy podpisała zbyt mała liczba uczestników projektu, aby przyspieszyć jego realizację i przystąpić do procedury przetargowej wyboru wykonawcy w lipcu 2021 r.

Obecnie trwa jeszcze proces legislacyjny nad przyjęciem nowelizacji ustawy OZE. Projekt zakłada m.in., że jeśli nie później niż do 31 marca 2022 r. instalacja zostanie przyłączona do sieci lub zostanie złożone kompletne i poprawne zgłoszenie mikroinstalacji, to zachowa się prawo do opustów na okres 15 lat.

W związku z powyższym, ostateczna decyzja o udziale w projekcie należy do Państwa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie proszę o dostarczenie pisemnej informacji. Pozostałe osoby proszone są o przybycie w terminie do 16 listopada 2021 r. biuro nr 32 w celu podpisania umowy. Projekt umowy został zmieszczony na stronie www.kowalewopomorskie.pl zakładka Projekty – OZE dla mieszkańców. W przypadku gdy nieruchomość posiada kilku właścicieli na podpisanie umowy muszą przybyć wszystkie osoby wraz z dowodem osobistym. Jeszcze w 2021 r. planuje się rozpocząć procedurę przetargową wyboru wykonawcy i zakończyć realizację projektu do 31 marca 2022 r., aby beneficjenci mogli skorzystać z systemu rozliczania mikroinstalacji w formie opustów, w sytuacji gdy nowelizacja ustawy zostanie przyjęta.

Jednocześnie informuję, że gdy umowę podpisze mniej niż 31 uczestników odstępujemy ostatecznie od realizacji projektu. W przypadku pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu tel. 56 47 57 533 Małgorzata Dębińska, malgorzata.debinska@kowalewopomorskie.pl.

/-/ z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ilona Rybicka - Sałatowska
Zastępca Burmistrza

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF