XXXV sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 grudnia 2021 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 25 listopada bieżącego roku Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwaliła podatki na 2022 rok. Radni uchwałą Nr XXXV/295/21 ustalili również nowe stawki opłat za nieczystości, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dochody budżetu Gminy w oparciu o obowiązujące stawki, których wysokość została uchwalona Uchwałą nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik są niewystarczające do pokrycia kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wpływa wiele czynników niezależnych od gminy, w szczególności: zwiększenie kosztów składowania i przetwarzania odpadów na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zwiększenie ilości wytworzonych odpadów przez mieszkańców Gminy, wzrost wynagrodzeń pracowników firm odbierających odpady, wzrost kosztów cen paliw i energii, brak dostatecznej konkurencji na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kalkulując proponowane stawki opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu w tym transportu do instalacji komunalnych, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej całego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zmiana stawek nie będzie powodowała konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, gdyż zgodnie z ust. 2a w art. 6m ustawy w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przekazał między innymi informacje dotyczące bieżących spraw.

Rada jednogłośnie podjęła sześć uchwał tj.:

 1. Uchwałę Nr XXXV/291/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021- 2035.
 2. Uchwałę Nr XXXV/292/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 3. Uchwała Nr XXXV/293/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
 4. Uchwałę Nr XXXV/294/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie oraz zwolnień od podatku rolnego.
 5. Uchwałę Nr XXXV/295/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 6. Uchwałę Nr XXXV/296/21 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl Po zakończeniu sesji przeprowadzana jest transkrypcja audio na tekst i w razie konieczności anonimizacja, po czym cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym. Wersje nagrań z napisami dostępne są w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności udostępnienia nagrania z eSesji w wersji bez napisów można się zwrócić na adres mailowy urzędu i nagranie zostanie udostępnione zainteresowanemu bezzwłocznie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF