Informacja dotycząca dodatku osłonowego

19 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku rusza nowa forma wsparcia gospodarstw domowych tzw. dodatek osłonowy.

Wniosek należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 biuro nr 1 (biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ) od 3 stycznia 2022 r. w poniższych formach:
• na piśmie
• elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski składane elektronicznie opatruje się :
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100,00 zł netto oraz 1500,00 zł netto.
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł. Poniżej 20,00 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
• 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 600,00 zł dla 2-3 osobowego,
• 850,00 zł dla 4-5 osobowego,
• 1.150,00 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego będzie wynosiła:
• 500,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 750,00 zł dla 2-3 osobowego,
• 1.062,50 zł dla 4- osobowego,
• 1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom — jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Przyznanie dodatku nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być odebrana w siedzibie organu.

Zamieszczono 2022-01-03

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF