Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

5 stycznia 2022 |
Aneta Watras
Powiększ zdjęcie

Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku obniżono z kwoty 61,48 zł za 1 dt. (q) do kwoty 55,60 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2022 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 139,00 zł.

Zwolniono od podatku rolnego:

 1. grunty wykorzystywane na działalność polegającą na wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. grunty użyczone pod budowę dróg i chodników.

Podatek leśny

Nie obniżono średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Wobec powyższego stawka podatku leśnego w 2022 roku za 1 ha lasu wynosić będzie 46,70 zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,94 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,93 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,17 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę – 8,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolniono z podatku od nieruchomości:

 1. budynki i grunty wykorzystywane na działalność polegającą na wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. grunty użyczone pod budowę dróg i chodników,
 3. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także związane z administrowaniem tymi procesami, z wyłączeniem przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie od 2020 roku i przedstawiają się następująco:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 841,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 368,00 zł,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,
 2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. o liczbie osi – dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton – 1 647,00 zł,
  2. o liczbie osi – trzy:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton – 1 647,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 19 ton – 1 695,00 zł,
  3. o liczbie osi – cztery i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 1 695,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 27 ton – 2 653,00 zł,
 3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. o liczbie osi – dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,
  2. o liczbie osi – trzy:
   • równej lub wyższej niż 12 ton – 2 092,00 zł,
  3. o liczbie osi – cztery i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 2 607,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 27 ton – 3 237,00 zł,
 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 601,00 zł,
  2. od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 765,00 zł,
  3. od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 930,00 zł,
 5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. o liczbie osi – dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 450,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 18 ton – 2 106,00 zł,
  2. o liczbie osi – trzy i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 870,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 2 851,00 zł,
 6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. o liczbie osi – dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 613,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 18 ton – 2 502,00 zł,
  2. o liczbie osi trzy i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 2 502,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 3 237,00 zł,
 7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
   • od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 647,00 zł,
 8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  1. o liczbie osi – jedna:
   • równej lub wyższej niż 12 ton – 1 134,00 zł,
  2. o liczbie osi dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 1 775,00 zł,
  3. o liczbie osi – trzy i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 134,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 321,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 1 551,00 zł,
 9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  1. o liczbie osi – jedna:
   • równej lub wyższej niż 12 ton – 830,00 zł,
  2. o liczbie osi – dwie:
   • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 830,00 zł,
   • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 695,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 2 245,00 zł,
  3. o liczbie osi – trzy i więcej:
   • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 415,00 zł,
   • powyżej 36 ton – 2 140,00 zł,
 10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1 905,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 2 408,00 zł,

Dla pojazdów określonych w pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 756,90 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 231,20 zł,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 482,30 zł,
 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 440,90 zł,
  2. od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 588,50 zł,
  3. od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 737,00 zł,
 3. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1 714,50 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 2 167,20 zł,

Zwolnione zostały od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.

Dzienne stawki opłaty targowej

 1. Poza placem targowym
  1. Przy sprzedaży towaru z pojazdu – 18,00 zł za każdy pojazd,
  2. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu - 5,00 zł,
 2. Na terenie placu targowego
  1. Przy sprzedaży towaru z placu targowego – 15,00 zł,
  2. przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu stanowiącego stały element trwale związany z gruntem – 3,00 zł od punktu sprzedaży wraz z powierzchnią przylegającą.

Ponadto informujemy, iż wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wraz z załącznikami dot. danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z opodatkowania dostępne są pod wskazanym adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Linki do odpowiednich uchwał:

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF