XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

10 stycznia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 30 grudnia 2021 r. radni uchwalili budżet Gminy na 2022 rok. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski  przedstawił projekt budżetu, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Dochody budżetu to 53.409.635,60 zł, a wydatki – 70.081.962,47 zł.

Na rok 2022 łącznie zaplanowano 40 inwestycji na łączną kwotę 17.404.040,34 zł, z czego 26 inwestycji to inwestycje kontynuowane i 14 inwestycji nowo wprowadzonych. Zaplanowane inwestycje dotyczą m.in. przebudowy i budowy dróg i chodników, modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacji świetlic wiejskich. Deficyt budżetu gminy planowany na rok 2022 w kwocie 16  672  326,87 zł zostanie sfinansowany ze środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z zaciągniętych kredytów.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski - podkreślił w swoim przemówieniu, że dochody własne Gminy są bardzo ważne jeżeli chodzi o możliwości finansowe i inwestycyjne. W planowanym budżecie nie ma środków, które jeszcze nie wpłynęły na konto. Gmina będzie aplikować o środki z programu Polski Ład. Podczas Komisji Rady Miejskiej mówiono bardzo dużo na temat projektu budżetu. Burmistrz podkreślał, że jest to budżet racjonalny, Gmina jest przygotowana na środki zewnętrzne.

Skarbnik Gminy Magdalena Górna - przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2035, o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Kowalewo Pomorskie, o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowalewo Pomorskie obejmuje okres od roku 2022    do roku 2035. Wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów  i rozchodów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok, co potwierdziła    opinia RIO. W załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi w okresie ich realizacji oraz limitami  wydatków w poszczególnych latach i limitami zobowiązań. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, czyli do roku 2035. W projekcie WPF założono ograniczenie w latach 2022-2023 wydatków bieżących, które jest spowodowane koniecznością spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich oraz dążeniem do zmniejszania kwoty zadłużenia Gminy. W roku 2022 w naszej Gminie nadal będzie funkcjonował fundusz sołecki jako forma budżetu obywatelskiego, który każdego roku jest wyodrębniony w budżecie Gminy, a o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich. Na rok 2022 łączna kwota wydatków zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego wynosi 611 722,29 zł.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF