Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

11 stycznia 2022 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888 t.j.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. 2019, poz. 5714), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wykaz dostępny na stronie Urzędu w zakładce „Komunikaty wodno- kanalizacyjne”). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłat za usługi.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3b ustawy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF