Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

12 stycznia 2022 |
Małgorzata Fryc
Powiększ zdjęcie

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

baner - fundusze UE

LGD

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu:Gmina Kowalewo Pomorskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Całkowita wartość dofinasowania projektu grantowego z Unii Europejskiej: 62.865,36zł

OGŁASZA NABÓR
do projektu grantowego „Ścieżka do aktywności zawodowej"

ilustracja

Celem głównym projektu jest: aktywizacja społeczno- zawodowa - 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie w wieku aktywności zawodowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • pełnoletnie;
 • zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie (w szczególności osoby zamieszkałe na terenach zdegradowanych w tym objętych rewitalizacją);
 • osoby niepracujące.

Uczestnicy projektu skorzystają z poniższych form wsparcia:

 • warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności personalne,
 • treningu budowania samooceny, asertywności i kreatywności,
 • zajęć z trenerem prowadzącym coaching
 • warsztatów integracyjno- rękodzielniczych
 •  wizyty studyjnej w wiosce tematycznej
 • zajęć z doradcą zawodowym
 • szkoleń, kursów zawodowych

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA
od 24 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT

Telefoniczny pod nr. telefonu: 56 684 11 30 wew. 38, tel. komórkowy 605 613 274

 Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać od 20.01.2022r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie;

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 11.02.2022r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, bądź w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim;
 • w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie;

WAŻNA INFORMACJA

Przy wejściu z tyłu budynku Miejsko – Gminnego Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, na parkingu przy M-GOK znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych, przy schodach do wejścia od strony placu znajduje się podjazd dla wózków z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 • drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
 • drogą mailową na adres: mgops@interia.pl.

Dla Dokumentacji Rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF