EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIM

19 lipca 2022 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego.

Druki zgłoszenia dostępne są na holu w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, w sekretariacie, w biurze nr 29 oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl w zakładce „Komunikaty wod.-kan.”.

Wypełnione druki prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego (sekretariat- pokój nr 3, lub ref. GKiM- pokój nr 29) w godzinach pracy Urzędu, przesłanie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną- skan podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: urzad@kowalewopomorskie.pl lub magdalena.radko@kowalewopomorskie.pl  w terminie do 31 lipca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim na bieżąco kontrolują umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie są firmy wymienione w załączniku.

(zamieszczono: 2022-05-20)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF