PRZEDŁUŻENIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

6 lipca 2022 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty,

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:

 1. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 2. osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

  (Świadczenie przysługuje na osobę niepełnosprawną, za osobę sprawująca nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób)

 3. osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

 4. kobietom w ciąży lub osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia;

  (Świadczenie przysługuje na kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci)

 5. osobom samotnie sprawującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

  (Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko)

 6. małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

  (Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego)

Przypominamy, iż świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego.


Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoba do kontaktu: Wasilewska Izabela, tel. 56 475 65 11

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF