Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5 września 2022 |
Monika Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podczas XLVII Sesji podjęła Uchwałę Nr XLVII/380/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Uchwała jest dostępna w BIP: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/uchwala-nr-xlvii38022-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-kowalewo-pomorskie/

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) – jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni gminy: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. W praktyce szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej na terenie gminy następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze Studium.

W myśl art. 9 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) studium nie jest aktem prawa miejscowego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF